Когда 2018 revit


Co je Autodesk Revit

Po akvizici (4/2002) firmy Revit (zal.1997) je v produktov? ?ad? firmy Autodesk i software Autodesk Revit (d??ve d?leno na Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP) - ov??en?, kompletn? BIM ?e?en? pro projektov?n? staveb - od architektonick?ch n?vrh?, hmotov?ch a koncep?n?ch studi?, p?es konstrukce a TZB, a? po detailn? prov?d?c? stavebn? v?kresy a v?kazy. Revit obsahuje snadno pou?iteln? n?stroje nab?zej?c? produktivitu, p?esnou koordinaci a kvalitu pro cel? projek?n? a stavebn? t?m. Revit je pou??v?n statis?ci u?ivatel? po cel?m sv?t? - je uzn?v?n jako BIM standard pro projek?n? praxi.

Vymyslete Vyj?d?ete se pomoc? intuitivn?ch n?vrhov?ch n?stroj? Revitu Navrhn?te Bezpe?n? navrhujte stavebn? projekty s nejvy??? kvalitou Upravte Jednotn? model Revitu zajist?, ?e jak?koliv va?e zm?na se automaticky prom?tne na v?ech m?stech
"Zkou?eli jsme mnoho jin?ch program? - Architectural Desktop, Palladio, Triforma, ArchiCAD a dal??, ale nena?li jsme ?e?en? vyhovuj?c? na?im pot?eb?m. A? jsme objevili Revit."

Jim Balding, architekt (Wimberly, Allison, Tong & Goo)


Revit CS+ - v?ce ne? jen projektov?n?.


WTC je projektov?n v Revitu

Autodesk Revit ("one-box", "all-in-one") - kombinuje v?echny 3 verze Revitu v jedn? aplikaci. Slou?eno od verze 2017, v p?edchoz?ch verz?ch sou??st n?kter?ch sad Design Suite.

Autodesk Revit Architecture (d??ve: Autodesk Revit Building) je samostatn?, v?konn?, integrovan? aplikace pro parametrick? projektov?n? a dokumentaci budov. Revit je v?ce ne? jen CAD ?i projek?n? software - v?kresy (grafika) jsou jen jednou z mo?nost? jeho v?stup?. Revit je datab?zov? orientovan? syst?m umo??uj?c? pln? soub?n? (paraleln?) projektov?n? a snadnou modifikaci v?ech projek?n?ch dokument? pouhou zm?nou ur?it?ch parametr? stavby. P?isp?v? tak k zefektivn?n? a zrychlen? projek?n?ch proces?, p?edev??m u v?t??ch a st?edn?ch staveb.
Projektanti mohou pracovat na n?vrhu budov komplexn?, nikoliv formou p?dorys?, pohled? a ?ez?. V Revitu je ka?d? v?kres, 3D pohled, ?ez, detail ?i v?kaz p??mou reprezentac? informac? ulo?en?ch v centr?ln? datab?zi budovy. Cokoliv nakresl?te nebo uprav?te, je ihned ukl?d?no do t?to datab?ze a za pomoci parametrick?ho spr?vce zm?n i automaticky zaktualizov?no ve v?ech ostatn?ch reprezentac?ch dan?ho objektu. Revit udr?uje informace po celou dobu projek?n?ho a stavebn?ho procesu - nic neztrat?te.


Autodesk Revit - Pro ty, kte?? cht?j? tvo?it

Co je CS+?

CS+ "CS+" (CAD Studio Plus) je roz???en? technick? podpora - Helpdesk, pln? p??stup na CADforum.cz, plus dopl?kov? bonus utility, makra, ?ablony, implementa?n? dokumenty, knihovny, styly a dal?? materi?ly dod?van? exkluzivn? s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio a.s. Viz Bonusy CS+

Revit je architektonick? aplikace zalo?en? na koordinaci zm?n pomoc? technologie Parametric Building Modeler. Data, vztahuj?c? se k modelu budovy mohou b?t vyu??v?na od ?vodn?ho koncep?n?ho n?vrhu, p?es v?stavbu a? po spr?vu budovy majitelem ?i n?jemn?kem. Tato centr?ln? datab?ze je p?ipravena pro snadnou spolupr?ci s dal??mi, oborov? zam??en?mi aplikacemi. Tento koncept se naz?v? "Building Information Modeling" (BIM, informa?n? model budovy, v?ce informac? o BIM).

Princip BIM

Revit - jako strategick? AEC aplikace - je Autodeskem d?le dopl?ov?n o TZB/MEP n?stroje (Revit MEP), ocelov? konstrukce (Revit Structure) a dal?? funk?nost. V?voj??i i u?ivatel? mohou Revit p?izp?sobovat pomoc? tzv. "families" (rodin inteligentn?ch prvk?) ?i napojen?m sv?ch aplikac? na datab?zi Revitu pomoc? datab?zov?ho ODBC rozhran? ?i programov?ho API (.NET).

P?vodn? d?len? Revitu (nyn? obsahuje v?echny funkce v jednom):

Autodesk Revit Structure - tento BIM n?stroj integruje fyzick? a analytick? model konstrukce budovy a umo??uje napojen? na aplikace pro konstruk?n? a statick? ?i dynamick? v?po?ty staveb (nap?. Autodesk Robot Structural Analysis, ETABS, RISA-3D, Dlubal RFEM3, Scia/IDA Nexis, RAM, Sofistik, CSI, ACE Hellas, MIDAS/Gen, Arup) metodou kone?n?ch prvk? (FEM/MKP). Zm?ny n?vrhu vypl?vaj?c? z v?po?t? pak automaticky zaktualizuj? jak cel? model, tak konstruk?n? dokumenty. Nap?. Robot Structural Analysis podporuje i pokro?il? analytick? funkce jako je pr?ce s lany, ?i geometrick? a materi?lov? nelinearity. Revit Structure nab?z? funkce pro parametrick? p??hradov? nosn?ky a dal?? ocelov?, betonov? a d?ev?n? konstruk?n? prvky. Revit Structure pou??v? stejn? j?dro jako Revit Architecture.

Autodesk Revit MEP (d??ve: Autodesk Revit Systems) - BIM n?stroj odstra?uj?c? n?vrhov? a koordina?n? chyby pro TZB syst?my budov (MEP). N?stroj pro optim?ln? n?vrh strojn?ch, elektrick?ch a rozvodn?ch (voda, topen?, plyn) syst?m? staveb postaven? na j?dru Revitu.

AutoCAD Revit Architecture Suite (ji? nedod?v?n; d??ve: Autodesk AutoCAD Revit Series; nyn? viz a AEC Collection) - spojen?m v?hod ?sp?n?ch aplikac? AutoCAD a Revit Architecture je "Revit Architecture Suite" - 'bundle' produkt obsahuj?c? AutoCAD, AutoCAD Architecture a Revit Architecture pro jeden po??ta? (Revit nen? nadstavba AutoCADu). Bez obav o kompatibilitu tak m??ete vyu??t to nejlep?? ze v?ech t?chto popul?rn?ch CAD aplikac?.

Revit Server je sou??st? dod?vky Revitu - umo??uje t?movou spolupr?ci na spole?n?m centr?ln?m BIM modelu v r?mci s?t? LAN.

AEC Collection

AEC Collection (d??ve Building Design Suite) - Revit je rovn? sou??st? zv?hodn?n? profesn? sady "Autodesk AEC Collection". Ta obsahuje n?stroje pro komplexn? pokryt? procesu projektov?n? - vedle n?vrhov?ch a projek?n?ch n?stroj? tak z?sk?v?te i v?konn? n?stroje pro tvorbu p?esv?d?iv?ch vizualizac? a animac?, pro v?po?ty a pro ?iv? prezentace a anal?zy rozs?hl?ch 3D model? (a? 13 produkt?). Viz Industry Collections.

Collaboration for Revit (C4R)

Centralizovan? p??stup k dat?m projektu BIM v cloudu pomoc? samostatn? cloudov? slu?by "A360 Collaboration for Revit" (vlastn? p?edplatn?). V re?ln?m ?ase m??ete ve va?ich modelech vyu??vat v?hody koordinace a chatu s ostatn?mi u?ivateli pomoc? n?stroje Communicator. D?ky integraci Revitu a slu?by BIM 360 Team umo??uje slu?ba Collaboration for Revit cel?mu projektov?mu t?mu pracovat na sd?len?ch informa?n?ch modelech budov ("Revit cloud server"). Viz uk?zka a vyzkou?ejte Trial verzi.


Ocen?n?

Revit - ?pi?ka pro design Autodesk Revit z?skal ocen?n? ?asopisu Computer Design - "?pi?ka pro design 2004" v kategorii architektonick? a stavebn? aplikace

"...hlavn? d?vod pro? mne Revit p?ed t?emi lety p?esv?d?il, ?e je Budoucnost? CAD - poskytuje n?co, o ?em architekti a zadavatel? sn?: koordinovanou sadu dokument?. A? dosud byla koordinovan? sada dokument? jen koncept, Revit z n?j ud?lal realitu..."

Cyril Verley, architekt (CDV Systems)

Revit - Spr?va cel?ho ?ivotn?ho cyklu budovy.


Hlavn? p??nosy Revitu

Vy??? produktivita. Vestav?n? "building information modeler" (BIM) automatizuje p??pravu dokumentace a ?e?? obt?n? probl?my koordinace projek?n?ch prac?. Dokumentaci lze vytv??et soub?n? s projektov?n?m. Informace zad?te pouze jedinkr?t - prost?m nakreslen?m - a pot? jsou tyto informace vyu??v?ny po dobu cel?ho projektu. M??ete jednodu?e zm?nit jakoukoliv ??st n?vrhu (t?eba i ?ez nebo v?kres) a zm?na se prom?tne v?ude, kde je pot?eba.

Snaz?? koordinace. Revit ?et?? v? ?as a pen?ze - eliminuje nejednozna?nosti a koordina?n? probl?my p?i pr?ci va?eho t?mu. V?sledn? dokumentace je ?ist?j?? a konzistentn?.

Lep?? kvalita. Va?e ??asn? projekty budou moci b?t je?t? lep??. I zm?ny a vylep?en? proveden? "na posledn? chv?li" lze snadno a rychle prom?tnout do ve?ker? projek?n? dokumentace. Nemus?te hl?dat ?as a hrozit se bl??c?ho se term?nu.

Ud?lejte zm?nu kdekoliv, kdykoliv - a Revit za??d? zbytek.

Dal?? informace:
Uk?zka snadn? interaktivn? pr?ce v Revitu - klepn?te pro rozpohybov?n?
Snadn? interaktivn? pr?ce v Revitu -
klepn?te pro rozpohybov?n?
streaming WMV, 43kB,
vy?aduje MS Media Player 9
 • Revit je kompatibiln? se souborov?m form?tem DWG (v?etn? DWG 2004, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015/2016) a podporuje i form?ty DXF a DGN (V7/V8). Podporuje klasifika?n? form?t ASTM Uniformat II (Level 4) pro mapov?n? a rozpo?tov?n?. Revit obsahuje grafick? editor knihovny parametrick?ch stavebn?ch prvk? (family) a m? k dispozici tis?ce hotov?ch "families" pro v?echny typy projekt?. K dispozici je i podpora ?SN - ?esk? prvky, knihovny (families).
 • Pomoc? pracovn?ch sad (worksets) m??ete snadno spolupracovat ve v?ceu?ivatelsk?m prost?ed?.
 • Revit podporuje ?asov? f?ze projektu - je velmi vhodnou aplikac? pro p?estavby, renovace, rekonstrukce a demolice.
 • Autodesk Revit datov? komunikuje s dal??mi CAD aplikacemi firmy Autodesk - s programy AutoCAD, Architectural Desktop, VIZ, 3ds max, FMDesktop, Design Review.
 • Revit generuje automatick? asociativn? v?kazy ploch, stavebn?ch prvk? a detail?.
 • Sou??st? Revitu je knihovna model? RPC a 'AccuRender' - rendering n?stroj pro fotorealistick? vizualizace, raytracing, panoramatick? obr?zky a animace. Lze v?ak vyu??vat i Autodesk VIZ.
 • Vestav?n? funkce pro modelov?n? ter?nu umo??uj? zasadit stavbu do kontextu okoln?ho ter?nu a stanovit objemy zemn?ch prac?.
 • Vestav?n? standardy hladin, v?etn? US standard?, BS1192 (Velk? Brit?nie), ISO13567 (Evropa) a CP83 (Asie).
 • Podpora i velmi velk?ch projekt? - projektov? soubory v?t?? ne? 250MB.
 • Podpora form?tu IFC (IFC2x3, IFC2x4, Industry Foundation Classes (IFC) 2x3 Coordination View 2.0 export) a IFC4.
 • Pomoc? gbXML lze p?en?st model budovy do program? pro energetickou anal?zu. Revit je uzn?van? n?stroj, v n?m? m??ete snadno vytv??et projekty pro n?zkoenergetick? a pasivn? domy.
 • D?ky jednotn? parametrick? datab?zi podporuje Revit obousm?rnou asociativitu - ?prava dve?? v pohledu se samoz?ejm? automaticky projev? v ostatn?ch pohledech a ve v?kazu, ale i zm?na dve?? ve v?kazu se projev? zp?tn? ve v?ech pohledech a detailech.
 • V?kresovou dokumentaci lze vedle vykreslov?n? a tisku t? p??mo publikovat ve form?tech PDF a DWF, v?etn? 3D DWF.
 • Pomoc? aplikace BIMForMe lze snadno spravovat BIM model z Revitu a p?istupovat k dat?m z web browseru.
 • Revit nab?z? funkce pro v?echny f?ze stavebn? projekce - STS, DUR, DSP, DPS, DZS i pro n?slednou spr?vu (FM), je vhodn?m n?strojem i pro n?vrhy interi?r?, n?bytek, zahradn? architekturu, sc?nografii a design.

Interaktivn? demo funkc? Revitu 8.1
Jak hodnot? p??nosy Revitu jeden z u?ivatel?, prezident spole?nosti Antunovich Associates? Poslechn?te si sami (video 100k).

"Abychom z?skali v?ce prostoru pro vzduchotechniku nad stropy tane?n?ho s?lu ve ?tvrt?m podla??, zvedli jsme p?t? podla??, co? vyvolalo dominov? efekt zm?n na cel? 21podla?n? budov?. Za norm?ln?ch okolnost? by n?m koordinace zm?n zabrala t?dny. Pomoc? Autodesk Revit Building jsme to zvl?dli za dva dny."

Roy Pedersen, AIA (The Stubbins Associates)

Roz?i?te sv?j CAD syst?m o informa?n? model budovy (BIM)


Stru?n? historie verz? Revitu uveden?ch v ?esk? republice:

Revit 2018

Verze Revit 2018 uvedena v dubnu 2018

Hlavn? novinky verze Revit 2018

 • koordinace BIM model?
 • v?cepodla?n? schodi?t?
 • vylep?en? textov? editor
 • v?ztu?e betonov?ch prvk?
 • spoje ocelov?ch konstrukc?
 • v?cebodov? trasy TZB

Podrobn?ji viz ?l?nek Revit 2018

Revit 2017

Verze Revit 2017 uvedena v dubnu 2016

Hlavn? novinky verze Revit 2017

 • vy??? grafick? v?kon
 • sjednocen? profesn?ch verz? Revitu
 • textov? editor
 • z?bradl? - hosted
 • hloubka pohledu
 • roz???en? podpora IFC4

Podrobn?ji viz ?l?nek Revit 2017

Revit 2016

Verze Revit 2016 uvedena v dubnu 2015

Hlavn? novinky verze Revit 2016

 • vy??? v?kon
 • nov? raytrace renderer (fyzik?ln? p?esn?, s podporou a? 16 CPU jader)
 • napojen? na cloudov? "BIM server" A360 Collaboration for Revit (C4R)
 • roz???en? podpora otev?en?ho BIM form?tu IFC
 • integrace n?stroje Dynamo (grafick? programov?n?)
 • modul Site Designer (ter?n, silnice, parkovi?t?)
 • energetick? anal?zy
 • roz???en? funkce pohled?
 • roz???en? edita?n? n?stroje
 • Revit 2016 R2 - subscription verze uvoln?n? v ??jnu 2015

Podrobn?ji viz ?l?nek Revit 2016

Revit 2015

Verze Revit 2015 uvedena v dubnu 2014

Hlavn? novinky verze Revit 2015

 • Zv??en? v?kon
 • Nov? parametry a grafika ve v?kazech
 • Rozt?esen? vzhled lini?
 • Dynamick? p?ipojen? IFC
 • Nastaven? skryt?ch ?ar
 • ?azen? parametr?, tooltipy
 • P?esn?j?? energetick? anal?za
 • Zlep?en? export do Autodesk Fabrication a AutoCAD MEP
 • Podpora Win8/8.1
 • Revit 2015 R2 - subscription verze uvoln?n? v z??? 2014

Podrobn?ji viz ?l?nek Revit 2015

Revit 2014

Verze Revit 2014 uvedena v dubnu 2013

Hlavn? novinky verze Revit 2014

 • Energetick? anal?za stavebn?ch objekt?
 • Rozlo?en? (posunut?) pohledy
 • Nov? ukotven? oken
 • Nov? u?ivatelsk? rozhran? pro materi?ly
 • Nepravo?hl? o?ezov? oblasti
 • Rozd?lov?n? pohled?
 • Bod v?po?tu m?stnosti pro dal?? kategorie
 • Vylep?en? tabulky a v?kazy
 • Podstatn? vylep?en? v?b?ry objekt?
 • Zlep?en? v?kon p?i navigaci v pohledu
 • Vylep?en? schodi?t? a z?bradl?
 • Rozs?hl? mra?na bod? - ReCap
 • Vylep?en? exportu do IFC, DWF, DWG
 • Structure: vylep?en? analytick? model, v?ztu?e, spojov?n? geometrie ...
 • MEP: vy?stky vzduchotechniky na potrub?, zakon?en? potrub?, vyhled?vac? tabulky, zdravotechnika...

Podrobn?ji viz ?l?nek Revit 2014 a dokument Novinky Revit 2014 (PDF, ?esky, 3.3MB)

Revit 2013

Verze Revit 2013 uvedena v dubnu 2012

Hlavn? novinky verze Revit 2013

 • Spojen? verze Architecture+MEP+Structure do jedn? verze
 • Podpora form?t? DWG2013, DGN V8 a IFC 4
 • Fyzik?ln? vlastnosti materi?l?
 • Vylep?en? tvorba z?bradl? a schodi??
 • Revit Exchange: aplika?n? store
 • Zlep?en? v?kon
 • Cloud slu?by Autodesk 360
 • Suite workflow - zjednodu?en? komunikace mezi aplikacemi sady Design Suite
 • Structure: lokalizace, sva?ovan? s?t?, analytick? p?ipojen?, statick? anal?za...
 • MEP: lokalizace, trasov?n? potrub?, odbo?ky, v?po?et chlazen?/vyt?p?n?, v?kaz tlakov?ch ztr?t...

Podrobn?ji viz ?l?nek Revit 2013, dokument Novinky Revit 2013 (PDF, ?esky, 1.8MB)

Revit Architecture 2012

Verze Revit 2012 uvedena v dubnu 2011

Hlavn? novinky verze Architecture 2012, Structure 2012 a MEP 2012

 • Revit Server
 • Integrace s Autodesk Vault
 • Zlep?en? podpora v?ceprocesorov?ch stanic
 • Mra?na bod?
 • Energetick? anal?za
 • Vylep?en? export do DWG
 • Podpora 3D my??
 • Structure: Vyztu?ov?n?, analytick? model...
 • MEP: Potrub? ve sklonu, kontrola a zobrazen? syst?m?, soub?n? potrub?...

Podrobn?ji viz Novinky Revit 2012 (PDF, ?esky, 0.9MB)

Revit Architecture 2011

Verze Revit 2011 uvedena v dubnu 2010

Hlavn? novinky verze Architecture 2011, Structure 2011 a MEP 2011

 • Vylep?en? koncep?n? navrhov?n? 3D tvar?
 • Adaptivn? komponenty
 • Snaz?? sd?len? projekt? ve v?t??ch t?mech (p?epracovan? worksharing)
 • Roz???en? rendering (jednotn? knihovny, obr?zkov? pozad?, nov? styly, v?echna j?dra CPU)
 • Edita?n? pr?ce v rendrovan?m zobrazen?
 • Nemod?ln? paleta vlastnost?
 • Vylep?en? editor rodin
 • Energetick? posuzov?n? projekt? pomoc? on-line n?stroje Autodesk Green Building Studio
 • Anal?za pr?b?hu oslun?n?
 • Vylep?en? spolupr?ce s 3ds Max - FBX Link
 • Structure: Vylep?en? r?mov? konstrukce (?ikm? sloupy, tr?mov? konstrukce, ?elezobeton)
 • MEP: Kabelov? trasy a ?achty, ov?ln? potrub?, spr?va TZB prvk?, vylep?en? v?kazy, v?kon

Viz t? Novinky Revit Architecture 2011 (PDF, ?esky, 1.1MB)

Revit Architecture 2010

Verze Revit 2010 uvedena v dubnu 2009

Hlavn? novinky verze Architecture 2010, Structure 2010 a MEP 2010

 • Sjednocen? u?ivatelsk?ho prost?ed? s ostatn?mi produkty Autodesku
 • Vylep?en? koncep?n? navrhov?n? organick?ch tvar? (3D)
 • Nov? u?ivatelsk? prost?ed? (ribbon, tipy) s v?t?? plochou pro v? projekt
 • Vylep?en? spolupr?ce s AutoCAD Civil 3D 2010 (form?t .adsk), 3ds Max Design 2010 a Inventor 2010
 • Podpora Direct3D graf.akceler?tor? - grafick? v?kon
 • Rychlej?? API rozhran? (nadstavby) a rendering (o cca 25%)
 • Nativn? 64bitov? verze (jednotn? instala?n? program)
 • Structure: Vylep?en? v?kon a funkce anal?zy zat?en?
 • MEP: Anal?za syst?m? p??mo v prost?ed? Revit MEP s okam?itou odezvou na energetickou n?ro?nost budovy, vylep?en? export gbXML s mo?nost? anal?zy projektu je?t? p?ed exportem.
 • Roz???en? API (program?torsk? funkce)
 • Zv?hodn?n? sada Revit Visualization Suite
Revit Architecture 2009

Verze Revit 2009 uvedena v dubnu 2008

Hlavn? novinky verze Architecture 2009, Structure 2009 a MEP 2009

 • Nov? rendering modul mental ray, kvalitn?j?? vizualizace, fyzik?ln? p?esn? sv?tla, rozs?hl? knihovna materi?l?, Pantone barvy, podpora FBX
 • Nov? naviga?n? n?stroje ViewCube a SteeringWheels
 • Nov? modelovac? n?stroje pro komplexn? tvary - Ta?en? p?echod
 • Funkce Zrcadlen? projekt?
 • Podpora publika?n?ho XPS form?tu DWFx - prohl?en? CAD dat bez pot?eby prohl?e?e
 • Vylep?en? n?stroje pro pr?ci s m?stnostmi a jejich popisy
 • Vylep?en? k?tov?n? a pr?ce s textem (form?tov?n?)
 • Nov?, v?rn?j?? algoritmus skr?v?n? neviditeln?ch hran, rychlej?? tisk
 • Revit - workshare monitor
 • Roz???en? program?torsk? rozhran? API
 • Roz???en? n?stroje pro dr?itele Subscription (Impression 2, monitor sd?len?ho projektu, d?vkov? tisk, MKP v?po?ty - statika)
 • P??mo lokalizovan? ?esk? verze Revit Architecture 2009
 • Nativn? 64bitov? verze Revitu pro dr?itele Subscription
 • Verze Revit Architecture Suite 2009.1 (jen EN) - m?sto AutoCADu obsahuje AutoCAD Architecture
 • Podrobn? p?ehled novinek najdete v dokumentu na vip.cadstudio.cz

Viz t? Revit Architecture 2009 (PDF, ?esky, 980kB)

Verze Revit 2008 uvedena v dubnu 2007

Hlavn? novinky verze Architecture 2008, Structure 2008 a MEP 2008

 • Podpora pro opakovan? prvky projektu, skupiny
 • Z?visl? pohledy, maskov?n?/p?ekryt? pohled?
 • Barevn? v?pln? a legendy, ??zen? viditelnosti prvk?
 • Vylep?en? spr?va propojen?ch model? a zdokonalen? podpora DWF, podpora IFC 2x3
 • N?stroje pro editaci komplexn?ch geometrick?ch tvar?
 • Zak?iven? nosn?ky, nosn?ky s otvory a parametrick? nosn?kov? syst?my (Structure)
 • Modul Google Earth - import/export 3D model? z/do map Google Earth (subscription)
 • Vylep?en? interoperabilita s anima?n? aplikac? Autodesk 3ds max a VIZ
 • Zdokonalen? export model? budov do gbXML (energetick? studie, IES)
 • Podpora Windows Vista, roz???en? API

Viz t? Novinky Revit2008 (PDF, 1.3MB)

Verze Revit 9.1 (Revit Series 9.1 a Revit Building 9.1) uvedena v srpnu 2006

Hlavn? novinky verze Building R9.1 a Structure R4

 • Zaji?t?n? kompatibility a synchronizace model? s nov?m Revit Structure 4
 • Jednotky exportu do DWG, vlastnosti m?stnost? a GUID objekt? exportovan? do DWF
 • Import/export PNG
 • O??znut?/prota?en? konstruk?n?ch tr?m?
 • Vkl?d?n? oken+dve?? do sklon?n?ch st?n
 • Vylep?en? sloup?
 • Skryt? popisek pohledu dle m???tka
 • Structure 4: prvky prefabrikovan?ho betonu a oceli, analytick? n?stroje, roz???en? dokumentace p?edpjat?ho betonu, TrussWizard (tr?my), tr?mov? syst?my

Verze Revit 9 (Revit Series 9 a Revit Building 9) uvedena v dubnu 2006

Hlavn? novinky verze R9

 • Objemov? v?po?ty m?stnost?, objekt "m?stnost"
 • Knihovna detail?
 • Studie oslun?n?
 • V?kazy materi?l?
 • Pozn?mkov?n? (i z TXT soubor?)
 • Roz???en? modelov?n? (ta?en? po spline k?ivce, rodiny se dv?ma body...)
 • Vlastnosti stavebn?ch prvk? v DWF souborech
 • Vylep?en? import/export DWG, i-drop
 • Pln? certifikovan? IFC 2x2 import, import SKP (SketchUp)
 • Verze Revit Systems, Revit Structure 3
 • Podrobn?j?? informace najdete v dokumentu Co je nov?ho v Revitu 9 (PDF, 1.9MB, anglicky)

Podpora a dopl?ky

 • Podpora firmy CAD Studio, helpdesk
 • Revit CZ podpora na www.cadforum.cz/revit (aktu?ln? build, Revit tipy, CZ rodiny ke sta?en?...)
 • Tipy a triky pro Revit na www.cadforum.cz (plus dal?? tipy na VIP serveru CAD Studia)
 • CADstudio Revit Tools - sada n?stroj? CS+, jako Popis Skladby, JobTime Tracker, Legenda Podlah, K?ty, atd.
 • Knihovna Revit rodin na www.cadforum.cz/catalog
 • Revit Content Distribution Center (knihovna objekt?)
 • Revitcity Family Explorer (knihovna objekt?)
 • AEC obsah pro Revit (Design, Casework Design)
 • Revit Objects (knihovna rodin)
 • CZ ?ablona pro Revit 2010 CZ/EN (nam?sto origin?ln?)
 • CZ ?ablona pro Revit 2009 CZ/EN (nam?sto origin?ln?)
 • CZ ?ablona pro Revit 2014 (pro studie a stavebn? povolen?)
 • CZ ?ablona pro Revit 2014 (pro prov?d?ci dokumentaci)
 • Google Earth connector pro export model? Revitu do KML/KMZ souboru
 • Aplikace FormIt 360 pro koncep?n? BIM n??rty
 • Modul STL Exporter (viz praktick? zku?enosti) umo??uje v?stup model? staveb z Revitu na 3D tisk?rny - viz uk?zka:
 • Modul A360 Collaboration for Revit (Revit Cloud BIM Server) - sd?len? projekt? a vzd?len? t?mov? spolupr?ce p?es cloud slu?bu A360.
 • Autodesl LIVE pro ?iv? realistick? prezentace
 • Nadstavba Enscape a Revit Live pro ?iv? rendrovan? proch?zen? budovou jako v po??ta?ov? h?e
3D tisk - v?sledek (V.Balda)3D tisk - Revit model (V.Balda)Autodesk Revit CZ

Download Aktu?ln? build aplikace Autodesk Revit (pro u?ivatele Revitu)

Download Autodesk Revit - Dokumentace a cvi?en? verze 2008 (anglicky)

Download Autodesk Revit - Dokumentace verze 9.1, 9, 8.1 a 8.0 (anglicky)

Download Autodesk Revit - ?vod do aplikace (?esk? p??ru?ka, PDF, 1.1MB, 25 stran)

Download Autodesk Revit - Tutorial/Cvi?ebnice (?esk? p??ru?ka, PDF, 16MB, 1000 stran!)

Tvorba rodin v Revit 2010 - PDF p??ru?ka (?esky)

Online cvi?ebnice Revit Architecture - Workbook (?esky, v?etn? PDF soubor? a cvi?en?)


Lokalizace

Firma CAD Studio p?ipravila produkty "?esk? prost?ed? pro Revit Architecture Suite 2008" (plus jeho verze pro Revit Building 9.1, 9, 8.1, 8, 7.0 a 6.1), pomoc? nich? lze zlokalizovat Autodesk Revit a pracovat tak v kompletn? ?esk?m prost?ed?.

CZ prost?ed? pro Revit obsahuje lokalizovan? CZ menu, p??kazy, dialogy, chybov? a informa?n? hl?en?, filtry exportu hladin do form?tu DWG/DXF, novou v?choz? CZ ?ablonu projektu, upraven? n?zvy ?ablon pro nov? rodiny knihovny a CZ knihovnu rodin (family), plus elektronickou dokumentaci.

Pr?b?n? aktualizovan? verze CZ prost?ed? pro Revit najdete na webu ?esk? podpory Revitu - www.cadforum.cz/revit

?esk? knihovny (families) - knihovnu voln? dostupn?ch RFA prvk? najdete na webu www.cadforum.cz/catalog

Od verze 2009 je Revit Architecture k dispozici v pln? ?esk? verzi, od verze 2013 jsou pln? lokalizovan? i verze MEP a Structure, od verze 2014 i verze LT.

Dal?? informace

Revit MEP 2011Revit Structure 2011Revit Architecture 2011
 • N?kolik let je Revit dod?v?n v USA, v Evrop? uveden pozd?ji (od verze 5), v ?R od kv?tna 2003 - prodejcem Autodesk Revit v ?R je firma CAD Studio a.s.
 • Modul Autodesk Site Designer Extension for Revit 2015 (a 2016) - ter?nn? funkce, svahov?n?, z?kladov? desky, silnice, chodn?ky, parkovi?t?, op?rn? st?ny
 • Rozd?ly ve funkc?ch Revit Architecture, Structure a MEP (PDF, ?esky)
 • Interaktivn? demo funkc? Revit Building 9
 • P?ehled funkc? Revit Structure
 • P?ehled funkc? Revit MEP
 • V?ukov? videop?sma Revitu (Architecture/Structure) od firmy CAD Studio
 • Videouk?zka Revitu od CAD Studia (streaming WMV, 1.5MB, vy?aduje Windows Media Player 9)
 • "Penzion Poho??" - DWF uk?zka re?ln?ho projektu vytvo?en?ho z Revitu (AGP Nova, "N" pro navig?tor), plus jeho 3D model
 • "N? d?m" - uk?zka projektu z Revitu (neslou?? k p?edveden? stylu v?kresov? dokumentace) publikovan?ho do form?tu DWF (vy?aduje DWF Viewer), projekt v?. tohoto v?stupu byl vytvo?en v Revitu za pouh? 3 1/2 hodiny(!)
 • rozs?hlej?? projekt z Revitu se 113 listy v 38MB DWF souboru v?m za?leme na vy??d?n?
 • Vyu?it? BIM aplikac? pro IPD - Integrated Project Delivery (PDF, anglicky)
 • Nov? WTC v Revitu. Spole?nost Skidmore, Owings & Merrill (SOM), kter? projektuje prvn? v? ("V? svobody") stav?nou na m?st? p?vodn?ho World Trade Center, si vybrala pro tento technicky n?ro?n? a rozs?hl? projekt Autodesk Revit a dal?? n?stroje Autodesku - viz Freedom Tower.
 • BIM n?stroj i pro velk? projekty. T?mov? spolupr?ce na projektech v Revitu.
 • "Success story" - p??klady ?sp?n?ch u?ivatel? Revitu:
 • Jak Revit hodnot? jeho ?e?t? u?ivatel??
 • Datasheet - let?k Revit Architecture 2015, ?esky (PDF, 800kB)
 • Datasheet - let?k Revit Architecture 2013, ?esky (PDF, 3.3MB)
 • Datasheet - let?k Revit Structure 2013, ?esky (PDF, 3MB)
 • Datasheet - let?k Revit MEP 2013, ?esky (PDF, 3.6MB)
 • Revit nen? AutoCAD - porovn?n?, ?esky (PDF, 598kB)
 • Dal?? informace o Autodesk Revit, AutoCAD Revit Suite, Revit Structure a Revit MEP (anglicky)
 • Firma CAD Studio nab?z? t? ?kolen? Revitu - jsme Autorizovan? ?kolic? st?edisko Autodesku
 • Vy??dejte si p?edveden? nebo bli??? informace ?i porovn?n?
 • Viz t? produkty AutoCAD Architecture a Autodesk 3ds Max
 • Vyzkou?ejte si funk?n? Trial verzi Revitu

Источник: http://www.cadstudio.cz/revitРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

System requirements for Autodesk Revit 2018 products
Лучшее видео на новый год 2018Нужна ли трудовая книжка при оформлении загранпаспорта нового образца 2018Новый фольксваген артеон 2018Фильм 2018 кинопоиск россияКак платят пенсии работающим пенсионерам в россии в 2018


Когда 2018 revit Когда 2018 revit Когда 2018 revit Когда 2018 revit Когда 2018 revit Когда 2018 revit Когда 2018 revit Когда 2018 revit Когда 2018 revit


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ